Preguntes freqüents

Què són les dades obertes?

Segons la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic s'entén per dades obertes, en general, les dades en formats oberts que pot utilitzar, reutilitzar i compartir lliurement qualsevol persona amb qualsevol fi. Les polítiques d'obertura de la informació, que propicien la disponibilitat i la reutilització generalitzades de la informació del sector públic amb finalitats privades o comercials, amb restriccions mínimes o nul·les de caràcter jurídic, tècnic o econòmic, i que afavoreixen la circulació de la informació no sols per als agents econòmics, sinó principalment per al públic, poden exercir una funció important a l'hora de fomentar el compromís social i impulsar i promoure el desenvolupament de nous serveis basats en formes noves de combinar i utilitzar aqueixa informació. Es garantirà un nivell constant de protecció dels objectius d'interés públic, com la seguretat pública, inclusivament quan afecte informació sensible sobre infraestructures crítiques, i es garanteix la protecció de les dades personals, també quan la informació d'un conjunt de dades específic puga no suposar un risc d'identificació o individualització d'una persona física, però sí que suposar-lo, si es combina amb una altra informació disponible.

Què és Open Data?

L'obertura de dades públiques - també conegudes com a dades obertes - consisteix a posar la informació que posseeix el sector públic a l'abast de tot el món en formats digitals, estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeta la seua comprensió. Al mateix temps es facilita l'accés a aquesta informació per a fomentar la seua reutilització.

D'aquesta forma la societat -ciutadania, empreses, universitat i qualsevol institució- pot accedir fàcilment per a informar-se o per a crear nous serveis augmentant el valor social i, en el seu cas, també el valor comercial.

Així doncs, facilitar la informació pública en formats oberts perquè tothom puga fer ús (Dades obertes) és anar més enllà del simple procés de permetre la reutilització de la informació: és retornar a la societat les seues dades públiques i fomentar que les utilitze per a tot el que desitge.

Què són les dades públiques?

Es defineix una dada pública com aquella que s'ha registrat, recopilat o generat per qualsevol mitjà per l'Administració pública (o per tercers per encàrrec de l'Administració pública), excloent les que estiguen subjectes a restriccions de privacitat, propietat, seguretat o bé aquelles dades la publicació de les quals podria infringir el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, Reglament General de Protecció de Dades o RGPD de protecció de dades de caràcter personal, o bé les dades que tinguen regulada la seua publicació mitjançant un procediment administratiu.

Què són els Datasets o conjunts de dades?

Un dataset és una col·lecció de recursos de dades (poden ser arxius, URL, etc.), juntament amb una descripció i una altra informació addicional, unida a un URL. Els datasets són el que els usuaris veuen quan busquen una dada en el cercador del Catàleg de datasets. Quan els datasets inclouen recursos agrupats per anys, parlem de sèries històriques. El catàleg de datasets compta amb un gran nombre de sèries històriques podent incloure per a cada any recursos en diversos formats.

Qui proporciona les dades?

Les persones responsables funcionals de les dades que es publiquen en el Portal de Dades Obertes de la Generalitat hi autoritzen i faciliten l'accés.

Per a què reutilitzar les dades públiques?

L'objectiu de les dades obertes és facilitar a la ciutadania l'accés públic,  lliure i gratuït a les dades que genera l'Administració perquè les puga utilitzar i reutilitzar per a generar valor i aprofitar el seu potencial econòmic i social.

Quins tipus de formats es publiquen en Dades Obertes?

CSV (Comma-separated values)

CSV significa valors separats per coma, i és el format de fitxer que sol emprar-se per a intercanviar dades entre aplicacions diferents encara que similars. Poden utilitzar el format CSV aplicacions com ara KSpread, OpenOffice Calc i Microsoft Excel. Moltes altres aplicacions poden admetre el format CSV per a importar o exportar dades.

 

JSON (Javascript object notation)

Les seues sigles signifiquen notación de objeto de JavaScript. És un format obert que utilitza llenguatge natural per a transmetre objectes de dades compostes per parells atribut-valor. És el format més comunament utilitzat per a la comunicació asíncrona entre navegador i servidor (AJAJ).

 

KML (Keyhole markup language)

KML és un llenguatge de marcat basat en XML per a representar dades geogràfiques en tres dimensions.

 

PDF (Portable document format)

El PDF o format de document portàtil és un format d'emmagatzematge per a documents digitals independent del software o hardware.

 

Shapefile
Format vectorial d'emmagatzematge digital on es guarda la localització dels elements geogràfics i els atributs associats a ells. Es tracta d'un format multiarxiu, és a dir, està generat per diversos fitxers:

  • CPG És un arxiu opcional que es pot utilitzar per a especificar la pàgina de codi per a identificar el conjunt de caràcters que s'utilitzarà.
  • DBF És la base de dades, en format dBASE, on s'emmagatzema la informació dels atributs dels objectes.
  • PRJ És l'arxiu que guarda la informació referida al sistema de coordenades en format WKT.
  • SHP És l'arxiu que emmagatzema les entitats geomètriques dels objectes.
  • SHX És l'arxiu que emmagatzema l'índex de les entitats geomètriques.

 

WFS (Web feature service)

WFS és un servei estàndard, que ofereix una interfície de comunicació que permet interactuar amb els objectes geogràfics servits per l'estàndard WFS, com per exemple, editar, consultar o descarregar un objecte geogràfic que ens ofereix el servei WFS.

 

WMS (Web map service)

El servei Web Map (WMS) produeix mapes de dades referenciades espacialment, de manera dinàmica a partir d'informació geogràfica.

 

ZIP

ZIP o zip és un format de compressió sense pèrdua, molt utilitzat per a la compressió de dades com a documents, imatges o programes.

Com obrir un recurs CSV?

Per a poder treballar amb un recurs CSV, en primer lloc, descarreguem el recurs, clicant sobre el fitxer o a la pestanya "Descàrrega":

 

 

Obrim el programa Excel. En el mateix Excel es tria del menú les següents opcions: Dades > Obtindre dades > D'un arxiu > Dades de text/CSV:

 

 

En triar aquestes opcions eixirà una finestra d'explorador per a buscar i seleccionar l'arxiu CSV que volem obrir. Després de triar-ho cal fer clic a "Obrir" i, ens eixirà la següent pantalla: 

 

 

Arribats a aquest moment, cal tindre en compte com està delimitat l'arxiu CSV, el més probable és que estiga delimitat per comes i, per tant, seleccionem en l'opció Delimitador > Comes. En seleccionar-ho es mostra un exemple de com es mostraran les dades en la fulla Excel.


Finalment, cal seleccionar en l'opció Detecció del tipus de dades > Basat en tot el conjunt de dades. Després de seleccionar-ho cal fer clic a "Carregar" i, ja hauríem de tindre en l'Excel les dades correctament importades, les columnes com han d'estar i es pot començar a treballar amb ell.

 

 

Com trobar dades?

Els conjunts de dades es poden localitzar de maneres diferents :

  1. Utilitze la caixa de cerca que apareix en la pàgina d'inici del Portal de Dades Obertes de la Generalitat. Teclege paraules rellevants que puguen aparéixer en el títol del conjunt de dades.
  2. Accedisca al catàleg de dades a través de la secció Conjunts de dades del menú que apareix en la part superior de la pantall. Per a obtindre resultats més precisos utilitza els filtres del menú lateral de l'esquerra (temes, etiquetes, formats, freqüència d'actualització i geolocalització).
  3. Consulte els conjunts de dades classificats per matèries en la secció Temes.

Com visualitzar i transformar arxius .shp?

Per a visualitzar fitxers en el format .shp (shapefile) es pot utilitzar l'aplicació d'escriptori QGIS o el lloc web mapshaper.org utilitzant un navegador, a continuació, més detalls:

  1. El programa QGIS de codi obert està disponible per a tant Windows com per a Linux i es pot descarregar des del següent enllaç: https://www.qgis.org/es/site/. Per a carregar fitxers Shapefile disposa d'aquesta informació: https://docs.qgis.org/2.8/es/docs/user_manual/working_with_vector/supported_data.html#loading-a-shapefile
  2. Utilitzant el visor del lloc web públic en línia de Mapshaper (en www.mapshaper.org). Per a això s'ha d'importar l'arxiu .shp (shapefile) arrossegant i soltant directament en la pàgina web del lloc des de qualsevol navegador.

Per a transformar fitxers de format .shp (shapefile) a CSV es poden utilitzar les dues eines anteriorment indicades.

La primera amb QGIS s'ha de realitzar de manera manual tal com s'explica en el següent enllaç: https://stackoverflow.com/questions/33435254/is-it-possible-to-export-geometry-data-from-a-shapefile-to-csv-from-qgis

Una segona opció és utilitzant el mòdul MMQGIS:
https://geoinnova.org/blog-territorio/mmqgis-geocodificacion-de-datos-en-qgis/

O utilitzant l'opció "export" de mapshaper.org.